Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien yrityksemme Fashion Model Agencyn palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme www.fashionmodel.fi tai kysyttäessä meiltä.

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

 • Miten yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
 • Minkälaisia henkilötietoja yritys voi kerätä asiakkaista.
 • Mihin tarkoituksiin yritys voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
 • Asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

Rekisterin ylläpitäjät

 • Fashion Model Agency / Merja Kupiainen- Groundstroem ja Janina Groundstroem

Edellä mainitut rekisterin ylläpitäjät hallinnoivat ja ylläpitävät tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti ja toisistaan riippumattomina ja muodostavat yhdessä tässä tietosuojaselosteessa kuvatun yrityksen. Mikäli jokin edellä mainituista rekisterin ylläpitäjistä päättää siirtyä harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen yrityksen alaisuuteen, on yrityksellä oikeus luovuttaa kopio asiakasrekisteristä myös kyseisen ulkopuolisen yrityksen käyttöön. Mikäli yksityishenkilö edellyttää, että hänen henkilötietonsa säilyvät ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisen yrityksen käytössä, niin tästä pyydetään ilmoittamaan rekisterinpitäjien yhteyshenkilöä.

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

 • Puhelinnumero: 0440 623925, 020 7641870
 • Sähköpostiosoite: booking@fashionmodel.fi
 • Osoite: Ratakatu 29 A1 00120 Helsinki
 • Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen (ts. rekisterinpitäjät yhdessä) asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Yrityksen edustajat käyttävät yhdessä henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen Drive- palvelua, joka on yhtiömme ajanvaraus- ja asiakkuudenhoitojärjestelmä .

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan ilmoittautumisen sekä varauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan ilmoittautumisen / varauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään nettiavarauslomakkeen tai muun varauksen (esim. puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Osoite tiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Ilmoittautumisen / Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet
 • Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus
 • Tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

Lisäksi yritys voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:

 • Osoite
 • Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita
 • Kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna varauksena
 • Kenen työntekijän kanssa kyseinen asiakas on asioinut
 • Asiakkaalle myönnetyt alennukset
 • Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää yritykselle tietoon ajankohta ajanvarauksesta sekä asiakkaan tunniste.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ilmoittautumisen nettisivujemme ilmoittautumislomakkeella, täyttää henkilötiedot casting / koekuvauksissa, puhelimitse tai tekstiviestillä ilmoittautumisen / varauksen tai muulla tavoin luovuttaa yritykselle itsestään henkilötietoja.

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Edellä sanotun lisäksi yritys voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Yritys varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille, ellei yrityksessä työskentelevä rekisterinpitäjä siirry harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen yrityksen alaisuuteen. Edellä sanotussa tilanteessa siirtyvälle rekisterinpitäjälle voidaan luovuttaa kopio asiakasrekisteristä, jotta rekisterinpitäjä pystyisi myös jatkossa palvelemaan kanta-asiakkaitaan asianmukaisesti.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsittelee Fashion Model Agencyn palveluksessa olevat henkilöt. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojaus

Yritys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan yrityksen työntekijöillä sekä sen puitteissa toimivilla yrittäjillä ja heidän työntekijöillään on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Lisäksi tietojenkäsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Yrityksen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö yritykselle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Tiedon korjaaminen

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää yritystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

Muut oikeudet

Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Päivitä virheelliset tietosi lähettämällä sähköposti osoitteeseen booking@fashionmodel.fi

FASHION MODEL AGENCY

Ratakatu 29 A1

00120 Helsinki

booking@fashionmodel.fi

(0)207641870

(0)440623925